Kajaanin ammattikorkeakoulussa kerätään säännöllisesti palautetta opiskelijoilta. Kyselyjen tulokset käsitellään kyselystä riippuen koko talon henkilöstökokouksissa, osaamisalueiden/yksiköiden kokouksissa, työryhmien/tiimien kokouksissa ja/tai kehityskeskusteluissa. Palautteita ovat mm.

  • Orientaatiopäivien palaute (toteuttajana opiskelijakunta KAMO)
  • Tuutorikysely (toteuttajana opiskelijakunta KAMO)
  • Porinapäivien palaute (toteuttajana opiskelijakunta KAMO)
  • Opiskelijakysely
  • Opintojaksopalaute
  • Jatkuvan oppimisen (mm. avoimen amk, erillistarjonta) palaute
  • Palaute harjoittelusta ja opinnäytetyöstä
  • Palaute vaihto-opiskelusta
  • Valmistumisvaiheen AVOP-kysely

Edellä mainittujen kyselyjen lisäksi koulutusalalla voidaan järjestään erillisiä koulutusjohtajan tapaamisia, jolloin opiskelijaryhmillä on mahdollisuus antaa suoraa palautetta opetukseen, ohjaukseen ja muuhun koulun toimintaan liittyen. Kaikissa koulutuksissa kokoontuu myös oppimisen kehittämisen työryhmä, jonka tavoitteena on koulutuksen kehittäminen opiskelijaryhmiltä kerätyn palautteen perusteella.

Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikutta ammattikorkeakoulun toimintaan myös eri toimielimissä, joissa opiskelijoilla on oma edustus. Näitä toimielimiä ovat osakeyhtiön hallitus, laaturyhmä, hyvinvointityöryhmä, YTTS-ryhmä, KV-tiimi ja ohjauksen tiimi sekä koulutustoiminnan poikkialainen työryhmä sekä markkinoinnin ja viestinnän työryhmä.

Ohjaustoiminnan tulosten mittaamiseen ei ole olemassa yleispätevää valtakunnallista mittaria. Käytännössä korkeakoulujen ohjaustoimintaa mittaavat ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin sisältyvät opiskelijapalaute (valmistumisvaiheen AVOP-kysely) ja valmistuneet AMK-tutkinnot. Näiden kahden mittarin osuus kokonaisrahoituksesta on 59 %.

Valmistuneet AMK-tutkinnot (56 % rahoituksesta)

Laskennassa huomioidaan kaikki edellisenä kalenterivuonna AMK-tutkinnon suorittaneet eli 1.1. -31.12. välisenä aikana ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneet.

Opiskelijapalaute (3 % rahoituksesta)

Laskennassa huomioidaan valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä. Kyselyyn vastaavat sekä AMK- että YAMK-tutkintoon valmistuvat opiskelijat.