Kajaanin ammattikorkeakoulussa kerätään säännöllisesti palautetta opiskelijoilta. Tällä hetkellä käytössä ovat alla mainitut palautekyselyt. Kyselyjen tuloksia käsitellään koko talon henkilöstökokouksissa, osaamisalueiden kokouksissa, tiimien kokouksissa ja/tai kehityskeskusteluissa. Tarkempaa tietoa palautteiden tavoitteesta, sisällöstä tai toteuttamisesta saa esim. Laatukäsikirjasta ” KAMKin tapa toimia – ja kuinka sen teemme”.

  • Orientaatiopäivien palaute (KAMO)
  • Vuosikurssin palaute (KAMO)
  • Opiskelijakysely
  • Porinapäivien kysely
  • Opintojaksopalaute
  • Avoimen amk:n palautekysely verkko-opinnoista ja erillistarjonnan opintojaksoista
  • Palaute harjoittelusta ja opinnäytetyöstä
  • Palaute vaihto-opiskelusta
  • AVOP päättökysely

Edellä mainittujen kyselyjen lisäksi koulutusalalla voidaan järjestään erillisiä koulutuspäällikön tapaamisia, jolloin opiskelijaryhmillä on mahdollisuus antaa suoraa palautetta opetukseen, ohjaukseen ja muuhun koulun toimintaan liittyen. Kaikissa koulutuksissa kokoontuu myös oppimisen kehittämisen työryhmä, jonka tavoitteena on koulutuksen kehittäminen opiskelijaryhmiltä kerätyn palautteen perusteella.

Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikutta ammattikorkeakoulun toimintaan myös eri toimielimissä, joissa opiskelijoilla on oma edustus. Näitä toimielimiä ovat osakeyhtiön hallitus, laaturyhmä, opintotukilautakunta, YTTS-ryhmä, KV-tiimi ja ohjauksen tiimi sekä koulutustoiminnan poikkialainen työryhmä, viestinnän työryhmä.

Ohjaustoiminnan tulosten mittaamiseen ei ole olemassa yleispätevää valtakunnallista mittaria. Käytännössä korkeakoulujen ohjaustoimintaa mittaavat AVOP-palautekysely sekä rahoituksen pohjana olevat mittarit, joista tärkeimmät ovat valmistuneet tutkinnot ja 55 op/vuosi suorittaneiden määrä. Näiden kahden mittarin osuus kokonaisrahoituksesta on 63 %.

Valmistuneet tutkinnot (40 % rahoituksesta)

Laskennassa huomioidaan kaikki edellisenä kalenterivuonna tutkinnon suorittaneet eli 1.1. -31.12. välisenä aikana valmistuneet.

55 op/vuosi (23 % rahoituksesta)

Laskennassa huomioidaan opintopisteet (myös osasuoritukset), jotka on suoritettu edellisenä lukuvuonna eli 1.8. ja 31.7. välisenä aikana.