Kajaanin ammattikorkeakoulussa on erilaisia opiskelijaryhmiä, joiden ohjauksen painopisteitä ja huomioitavia asioita on esitelty alla.

 Päivätoteutus 

Päivätoteutukseen tulevat opiskelijat ovat tyypillisesti äskettäin lukion tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneita nuoria aikuisia. Joillakin voi olla takanaan useampia välivuosia ennen ammattikorkeakouluun tuloa. Opintojen aloittamiseen liittyy usein myös muita elämänmuutoksia, jotka voivat heijastua opiskeluun. Opiskelijoiden ohjaukselliset tarpeet voivat vaihdella, mikä näkyy tiedotuksen, neuvonnan, ohjauksen ja erityisohjauksen tarpeen eroissa. Kajaanin amk:ssa pyritään siihen, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tietoa ja ohjausta hänelle sopivalla tavalla.

Vinkiksi opettajatuutorin työn kehittämiseksi:

Penttinen, Skaniakos, Ansela ja Plihtari (2011). HOPS-OHJAUS  – osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia. Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella ESR-projekti 2008-2011. Jyväskylän yliopisto.

Englanninkieliset koulutukset

Kansainvälisille opiskelijaryhmille on tyypillistä muita ryhmiä suurempi heterogeenisyys. Eri kulttuuritaustoista tulevilla opiskelijoilla voi olla hyvin erilaisia odotuksia ja käsityksiä opiskelusta ja ohjauksesta. Kajaanin ammattikorkeakoulussa kansainvälisten opiskelijaryhmien ohjauksessa noudatetaan pääpiirteissään samoja toimintatapoja kuin päivätoteutuksen ohjauksessa. Suurempaa huomiota kiinnitetään opiskelijoiden perehdyttämiseen ja toisiinsa tutustumiseen. Ulkomaisille opiskelijoille on tarjolla myös ns. ystäväperhetoimintaa.

Englanninkielistä ohjausaineistoa:

Study Guide – Intranetissä For Students -osiossa

www.kamk.fi – englanninkieliset Internet –sivut

Monimuotototeutus

Monimuotototeutuksessa yhdistyvät erilaiset opetus- ja opiskelutavat mitkä antavat mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun. Monimuoto-opiskelijoiden ohjaus vaatii opiskelijan yksilöllisen elämäntilanteen ja aikaisemman koulutus- ja työhistorian huomioon ottamista opintoja suunniteltaessa. Ohjauksessa korostuu itsenäisen opiskelun opiskelutaitojen oppiminen sekä verkko-oppimisympäristön käyttö Kajaanin ammattikorkeakoulussa on erillinen monimuotototeutuksen ohjaussuunnitelma.

Monimuototeutuksen ohjausaineistoa:

Opintopolkuni KAMK:ssa – moodlekurssi aikuisille

Ylemmät amk-tutkinnot

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) suorittavilla opiskelijoilla on usein pitkä työhistoria ja tutkintoa suoritetaan työn ohella. Kuitenkin opiskelu on ajallisesti melko lyhyt eli ohjauksen piirissä ollaan noin kaksi vuotta. Joillekin ammattikorkeakoulu on tuttu jo edellisen tutkinnon ajalta, toiset voivat joutua tutustumaan uuteen koulutuksen järjestäjään.  Kajaanin amk:ssa on alakohtaisesti erilaisia tapoja toteuttaa ylemmän amk-tutkinnon ohjausta.

Avoimen amk:n opiskelijat

Avoimen AMK:n opiskelijat muodostavat heterogeenisen ryhmän. Osa heistä tulee suoraan toisen asteen opinnoista ja osalla edellisistä opinnoista voi olla pitkä aika. Osa avoimen AMK:n opiskelijoista integroituu päivä- ja monimuotototeutuksiin sekä ylempään amk-tutkintokoulutukseen. Osa taas suorittaa opintoja itsenäisesti verkko-opintoina. Verkko-opintoja suorittavat opiskelijat tarvitsevat yleensä eniten ohjausta oppimisympäristöön kirjautumisvaiheessa.

Integroidut opiskelijat voivat suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai he voivat suorittaa polkuopintoina pääsääntöisesti kaikki ensimmäisen vuoden opinnot. Polkuopiskelijoiden opintojen aikaisen ohjauksen tulee tapahtua saman prosessin mukaisesti kuin tutkinto-opiskelijoidenkin, koska yleensä heidän tavoitteenaan on hakea joustavasti tutkinto-opiskelijaksi, jolloin he jatkavat opintojaan samassa ryhmässä, jonka mukana he ovat aloittaneet opintonsa. Polkuopiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille tarjottaviin ohjaustilanteisiin ja heidän tuutorinaan toimii kyseisen ryhmän tuutoriopettaja.

Väyläopiskelijoilla tarkoitetaan toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevia henkilöitä, jotka suorittavat ammattikorkeakouluopintoja osana toisen asteen tutkintoaan. Väyläopiskelijoiden tuutorina toimii avoimen amk:n suunnittelija kiinteässä yhteistyössä opiskelijan oman, toisen asteen opinto-ohjaajan kanssa. Väyläopintoja on tarjolla verkkovälitteisesti sekä lähiopetuksena. Lisäksi opintoja on tarjolla Karelian ja eRiverian yhteisessä portaalissa.

Ristiinopiskelu ammattikorkeakouluissa

KAMKin opiskelijoiden on mahdollista valita muissa ammattikorkeakouluissa tarjottavia opintoja ja ne hyväksiluetaan opintosuunnitelman mukaisesti.  Opintoja tarjotaan ammattikorkeakoulujen yhteisessä CampusOnline-portaalissa. KAMKin CampusOnline-palvelussa tarjoamiin opintojaksoihin osallistuu muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Opinnot toteutuvat verkossa ja ne ovat eAMK-hankkeen aikana (-2020) maksuttomia tutkinto-opiskelijoille.

 Opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistäminen  

Opiskelijan omien sekä koulutuksen järjestäjän tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta on tärkeää, että opiskelija voi hyvin ja jaksaa opiskella. Yhtä tärkeää on huomata asiat, joihin koulutusorganisaation on mahdollista vaikuttaa. Tutkimusten mukaan hyvinvointi ja opiskelukyky liittyvät erittäin kiinteästi toisiinsa. Kristiina Kuntun opiskelukykymallissa (kuvio 4) havainnollistetaan, mitkä kaikki seikat ovat vaikuttamassa opiskelukykyyn.

 

Kuvio 4. Opiskelukykymalli (Kunttu 2011)

Opiskelukykyä alentavia tekijöitä ovat mm. heikko stressinsietokyky, valintojen tekemisen haasteet, vastoinkäymisten käsittely, itsetunnon ja itseluottamuksen heikentyminen, seurustelu- ja parisuhdeongelmat, eron aiheuttamat henkiset kuormitukset, sosiaalisuuden ongelmat kuten yksinäisyys, ujous tai arkuus.

Digikyvykkyys tarkoittaa opiskelijan kykyä toimia digitalisoituvissa oppimisympäristöissä. Se on mm. taitoa käyttää sähköisiä järjestelmiä sekä digimaailman hyödyntämistä asiantuntijuuden rakentamisessa ja verkostoitumisessa.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa huolehditaan opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä. Tätä varten on organisoitu mm. hyvinvointityöryhmien toiminta, jossa mukana on kuraattori. Opiskelijan opintojen sujuvuutta edistetään myös lähtötason määrittelyllä matematiikassa ja kielissä sekä tarjotaan valmentavaa opetusta lähtötasoltaan heikoimmille opiskelijoille. Lisäksi pyritään esteettömään opiskeluympäristöön. Lukihäiriöiden selvittämiseen ja käytännön tukitoimiin on oma toimintaohje.