Kajaanin ammattikorkeakoulussa periaatteena on, että ohjaustoiminta kuuluu koko henkilöstölle. Tämän lisäksi erilaisia ohjaus-, neuvonta- ja tiedotustehtäviä on vastuutettu tietyille henkilöille.  Seuraavassa on lueteltu eri ohjaustahojen keskeiset tehtävät sekä kuvattu opiskelijan rooli ohjaustyön keskiössä.

OPISKELIJA OHJAUSTYÖN KESKIÖSSÄ 

Ohjaustyön keskiössä on opiskelija, jolle tarjotaan laadukasta opetusta ja ohjausta. Opiskelija on aktiivinen toimija, jonka tehtävänä on antaa palautetta, osallistua toimielinten ja kehittämisryhmien työskentelyyn eli osallistua koulutuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Ohjauksen näkökulmasta opiskelijan tehtävänä on

 • laatia HOPS
 • ottaa vastuu oman oppimisen ja ammatillisen osaamisen kehittymisestä sekä urasuunnittelusta.
 • osallistua opintojen suorittamisen ja edistymisen kannalta tärkeisiin tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustilaisuuksiin opintopolun eri vaiheissa.
 • edesauttaa toiminnan kehittämistä palautetta antamalla.

ENSIMMÄINEN OHJAUSTASO

1.1 Opettajatuutori

Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty oma opettajatuutori (opettaja/valmentaja), jolle resurssoidaan työaikaa opiskelijaryhmän koon ja vuosikurssin mukaan. Tavoitteena on, että opettajatuutori pysyy samana koko opiskeluajan tai vaihtuu mahdollisimman harvoin. Opettajatuutoreille järjestetään vuosittain tuutorointiin liittyvää koulutusta, jossa on mahdollisuus päivittää omaa ohjausosaamista. Opettajatuutorin on hyvä lukea myös ”Hops ohjaus – osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia” –julkaisu, josta saa hyviä vinkkejä omaan ohjaustyöhön.

Opettajatuutori

 • perehdyttää uudet opiskelijat amk-ympäristöön, amk-opiskeluun ja koulutusalaan.
 • ohjaa opiskelijaa STARTTIPAKETIN suorittamisessa ja kirjaa suoritukset perusrekisteriin
 • opastaa  työskentelyä Moodlessa
 • huolehtii jatkavien ryhmien lukuvuoden aloitukseen liittyvästä opastuksesta.
 • motivoi opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta oppimisesta, opintojen suunnittelusta ja ammatillisesta kasvusta sekä tukee opiskelijan itseohjautuvuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymistä.
 • perehdyttää yleisiin ja alakohtaisiin kompetensseihin.
 • perehdyttää opintojen hyväksilukemiseen (hyväksilukeminen, korvaaminen, sisällyttäminen, AHOT) ja työn opinnollistamiseen liittyviin käytänteisiin ja avustaa tarvittaessa hyväksilukemisen tekemisessä yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa.
 • käy vuosittaiset tulo- ja kehityskeskustelut ja tarkistaa opiskelijan HOPS-suunnitelman.
 • auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa, HOPS.
 • vastaa opintojen eri vaiheisiin liittyvästä tiedottamisesta.
 • seuraa opiskelijan opintojen edistymistä (seurantatyökalu) ja hyvinvointia ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa muiden ohjaus- ja tukipalveluiden käyttöön.
 • osallistuu alakohtaisten hyvinvointiryhmien kokouksiin.
 • edistää hyvän yhteishengen syntymistä, ryhmäytymistä ja opiskelijoiden motivoitumista opiskeluun.
 • OPETTAJATUUTORI ON OPISKELIJAN LÄHIN AUTTAJA

1.2 Opiskelijatuutorit

Kaikissa koulutuksissa on omat opiskelijatuutorit. Tuutoreiden valinnasta ja kouluttamisesta vastaa opiskelijakunta Kamo. Tuutortoimintaan liittyvät ohjeet on kirjattu erilliseen Vertaistuutoroinnin ohjeeseen, jonka laatimisesta ja päivittämisestä vastaa opiskelijakunta.

Opiskelijatuutori

 • auttaa opettajatuutoria uusien opiskelijoiden perehdyttämisessä aloituspäivien aikana sekä myöhemmin tuutoritunneilla.
 • edesauttaa hyvän ryhmähengen syntymistä ja opiskeluun motivoitumista uusien opiskelijoiden keskuudessa tapaamalla ryhmää koulu- ja/tai vapaa-ajalla.
 • opastaa turvatulostuksen käyttöön.
 • osallistuu ammattikorkeakoulun erilaisiin markkinointitapahtumiin.
 • avustaa valintakoetilaisuuksissa.
 • OPISKELIJATUUTORI ON MERKITTÄVÄ OPISKELIJAN VERTAISOHJAAJA

1.3 YHTIS –opiskelijat

Business -osaamisalueella toimii YHTIS –opiskelijatoiminta. YHTIS-opiskelijaksi valitaan kaksi opiskelijaa kustakin aloittavasta  ryhmästä. Nämä opiskelijat toimivat ryhmän edustajina ja yhdyshenkilöinä opettajatuutoreihin päin ensimmäisen lukuvuoden ajan.

 1.4 Opettaja/ valmentaja

Kajaanin ammattikorkeakoulussa ohjaus kuuluu kaikille, myös jokaiselle opettajalle/valmentajalle. Kaikki opettajat/ valmentajat osallistuvat vuosittain järjestettävään tuutorointikoulutukseen ja näin ylläpitävät omaa ohjausosaamistaan.

Opettaja/valmentaja

 • perehdyttää opintojakson tavoitteet, sisällöt, toteutustavat, aikataulun ja arviointiperusteet.
 • ohjaa opiskelijaa kehittämään itsenäisen opiskelun taitoja ja ajankäyttöä.
 • ilmaisee opiskelijan opintoihin liittyvistä vaikeuksista heränneen huolen opettajatuutorille, opinto-ohjaajalle, kuraattorille tai opintopsykologille.
 • huolehtii opintojakson suoritusmerkintöjen kirjaamisesta sovittujen käytänteiden mukaan.
 • järjestää vastaanottoaikoja, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus tulla keskustelemaan opintojakson suoritukseen liittyvistä asioista.
 • käsittelee oman opintojaksonsa hyväksilukuun, korvaamiseen, sisällyttämiseen ja AHOT-menettelyyn liittyvät anomukset
 • osallistuu tarvittaessa työn opinnollistamiseen liittyvään suunnitteluun oman opintojaksonsa osalta
 • ohjaa opiskelijaa hakemaan vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintojaan

 TOINEN OHJAUSTASO

 2.1 Harjoittelukoordinaattori

Kaikissa koulutuksissa on nimetyt harjoittelukoordinaattorit, jolle on resursoitu tietty tuntimäärä harjoitteluun liittyvien tehtävien hoitamiseen.

Harjoittelukoordinaattori

 • vastaa harjoitteluun liittyvästä tiedotuksesta opiskelijoille.
 • allekirjoittaa harjoittelusopimukset.
 • jakaa harjoittelun ohjausvastuut ohjaaville opettajille.
 • seuraa harjoittelun etenemistä ja pitää yhteyttä työnantajiin.
 • järjestää harjoitteluun liittyvät purkutilaisuudet.
 • vastaa harjoittelukäytäntöjen kehittämisestä.

2.2 KV-koordinaattori

Kaikissa koulutuksissa on nimetty kansainvälisten asioiden koordinaattori.

KV-koordinaattori

 • järjestää KV-vaihtoon (opiskelu + harjoittelu ulkomailla) liittyvät tiedotustilaisuudet.
 • ohjaa sekä lähteviä että saapuvia vaihto-opiskelijoita Learning Agreementien tekemisessä.
 • tarkistaa opiskelijan täyttämän sähköisen hyväksilukulomakkeen ja vaihtokoulun antaman opintorekisterin sekä hyväksyy vaihtokoulussa tehtyjen opintojen hyväksiluvut ja ohjaa tarvittaessa opiskelijan opinto-ohjaajalle opintojen jatkosuunnitteluun.
 • pitää yhteyttä ulkomailla oleviin opiskelijoihin.
 • koordinoi ulkomailla tapahtuvat harjoittelut. Vieraskielisissä koulutuksissa voi myös olla erikseen nimetty harjoittelukoordinaattori, joka koordinoi ulkomailla tapahtuvan harjoittelun.

2.3 Opinnäytetyökoordinaattori

Eri koulutusten opinnäytetyöprosesseissa voi olla joitakin eroja ja opinnäytetyökoordinaattoreiden tehtävät voivat hieman vaihdella koulutuksittain.

Opinnäytetyökoordinaattori

 • ottaa vastaan opiskelijoiden aiheanalyysit.
 • sopii opinnäytetöiden ohjaajat.
 • koordinoi suunnitelmaseminaarien ja valmiin työn esitystilaisuudet.
 • vastaa muista sovituista tehtävistä.

2.4 Opinto-ohjaaja

Kaikissa koulutuksissa on oma nimetty opinto-ohjaaja,  joka hoitaa tehtävää osana muuta työtä.

Opinto-ohjaaja

 • osallistuu koko koulun ohjaustoiminnan kehittämiseen ohjauksen tiimin jäsenenä.
 • vastaa ohjauksen suunnittelusta ja koordinoinnista omalla koulutusalalla ja laatii alakohtaisen ohjauksen vuosikellon ja seuraa sen toteutumista.
 • tekee aloituspäivien ohjaussuunnitelman suomenkielisiin koulutuksiin.
 • perehdyttää uuden opettajatuutorin ohjaustoimintaan.
 • koordinoi alakohtaista vertaistuutorointitoimintaa yhteistyössä opiskelijakunta KAMO:n kanssa.
 • ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisissa erikoistilanteissa kuten koulutusalan vaihtoon tai opiskelun keskeyttämiseen liittyvissä kysymyksissä, opintojen edistymiseen liittyvissä ongelmissa, poissaolon jälkeen opintojen pariin palatessa tai toisesta oppilaitoksesta siirryttäessä.
 • ohjaa opiskelijaa hyväksiluvuissa yhteistyössä opettajatuutorin kanssa.
 • osallistuu tarvittaessa työn opinnollistamisen suunnitteluun ja seuraa suunnitelmien toteutumista
 • ohjaa opiskelun normiajan ylittäneiden opintojen suunnittelussa ja harkinnanvaraisen lisäajan erillisen opiskeluoikeuden anomisessa.
 • ohjaa ja motivoi yliajalla opiskelevia ja seuraa opintojen edistymistä.
 • tekee yhteistyötä kuraattorin, opintopsykologin ja terveydenhuollon kanssa opiskelijan opiskelukyvyn tukemisessa.
 • kutsuu koolle alakohtaisen oppimisen kehittämisen työryhmän ja koordinoi työryhmän toimintaa yhdessä koulutuspäälllikön kanssa.
 • osallistuu alakohtaisiin hyvinvointityöryhmän kokouksiin.
 • hoitaa koulutustiedottamista toisen asteen oppilaitoksiin sekä vastaa koulutusalakohtaisiin hakijakyselyihin.
 • toimii yhdyshenkilönä polku- ja väyläopintoihin liittyen AIKOPAan ja opettajiin päin

2.5 Koulutusjohtaja

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on kolme koulutusjohtajaa, jotka vastaavat heille nimetyistä koulutuksista ja niihin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä.

Koulutusjohtaja

 • osallistuu omalta osaltaan uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen.
 • vahvistaa vapaasti valittavien ja vaihtoehtoisten opintojen tarjonnan.
 • hyväksyy siirto-opiskelijat ja koulutuksen vaihdot.
 • päättää kypsyysnäytteessä käytettävän kielen.

KOLMAS OHJAUSTASO

3.1 Opintosihteeri

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on neljä opintosihteeriä, jotka vastaavat kaikkien koulutusten tarvitsemista opintotoimistopalveluista. Tämän lisäksi opintosihteereillä voi olla omia erityisiä vastuualueita.

Opintosihteeri

 • vastaa opintojen suorittamiseen liittyvästä seurannasta ja tiedottamisesta.
 • vastaa valmistumiseen liittyvästä tiedottamisesta ja tutkintotodistusten tekemisestä.
 • organisoi yleiset uusintatenttipäivät.
 • seuraa keskeyttäneiden ja valmistuneiden määriä.
 • avustaa hakutoimistoa opiskelijavalinnoissa.
 • perehdyttää opiskelijat PAKKI-opiskelijahallintojärjestelmään.
 • vastaa vapaasti valittavien opintojaksojen ilmoittautumiskäytänteistä tiedottamisesta.
 • myöntää opiskelu- ja erotodistuksia.
 • ottaa vastaan opiskeluoikeuden muutoksiin liittyvät anomukset.
 • kehittää PEPPI- ja PAKKI -järjestelmiä opintotoimiston näkökulmasta
 • vastaa opintoasiainhallintoon liittyvistä tilastoista

 3.2 KV-toimisto, yhteiset vastuut

 • Kehittää KV-toimintaa yhteistyössä KV-tiimin kanssa.
 • KV-viikon koordinointi.
 • KV-tuutoreiden koulutus ja KAMO -yhteistyö.
 • Englanninkielinen markkinointimateriaali (KAMK -yleisesittely, KV-liikkuvuus).

3.3 KV-päällikkö

Vastaa KV-toiminnan kokonaiskehittämisestä ja koordinoinnista ja kehittää KV-prosesseja

 • Liikkuvuusharjoituksen hankkiminen ja koordinointi
 • Yhteistyökorkeakoulusopimusten koordinointi ja hallinointi
 • Lähtevät vaihto-opiskelijat
 • Intranet -sivut/kansainvälisyys
 • Opettaja- ja henkilökuntavaihto
 • Opiskelija- ja henkilöstöliikuvuuden tilastointi.

3.4 Koulutusvastaava, kv-koulutukset

 • vastaa kv-koulutusten kokonaiskoordinoinnista
 • Kehittää  ja koordinoi KV-markkinointia ja vastaa englanninkielisten markkinointimateriaalien päivityksestä
 • hoitaa sosiaalisen median KV-päivityksiä
 • osallistuu alumnitoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen KV-opiskelijoiden näkökulmasta

3.5 Opintosihteeri kv-koulutukset

 • Vastaa sovittujen vieraskielisten koulutusten opintosihteerin tehtävistä
 • Vastaa saapuvien vaihto-opiskelijoiden hakuprosessista ja käytännön asioista
 • Suunnittelee vaihto-opiskelijoiden aloituspäivien ohjelman.
 • Koordinoi ystäväperhetoimintaa
 • Vastaa KV-tutoreiden koulutuksesta ja toiminnan kehittämisestä yhteistyössä KAMO:n kanssa.
 • Vieraskielisten koulutusten opintoasiainhallinto
 • Saapuvat vaihto-opiskelijat

3.6 Hakijapalvelut

 • Tiedottaa, neuvoo ja ohjaa hakijoita, 2. asteen opinto-ohjaajia sekä muita ohjaustyötä tekeviä henkilöitä
 • Vastaa tutkintoon johtavien koulutusten hakuprosessien valmistelusta ja toteuttamisesta Opintopolku.fi -järjestelmässä.
 • Tiedottaa opiskelijavalintojen tuloksista yhteistyössä opintotoimiston kanssa
 • Jatko-ohjaa ilman opiskelupaikkaa jääneitä hakijoita
 • Kouluttaa ja tiedottaa alueen yhteistyökumppaneita koulutushakuihin liittyvissä asioissa.
 • Osallistuu markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä markkinointiin osallistuvien opiskelijoiden perehdyttämiseen
 • Osallistuu koulutusten esittely- ja markkinointitehtäviin sekä -tapahtumiin

 3.7 Avoimen AMK:n tiimi

 • Tiedottaa, neuvoo ja ohjaa avoimen AMK:n opinnoista ja niihin hakemisesta sekä avoimen AMK:n polkuopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta.
 • Tiedottaa, neuvoo ja ohjaa väyläopiskelijoita mahdollisuuksista suorittaa opintoja ammattikorkeakoulussa ja vastaa väyläopiskelijoista
 • Seuraa ja tilastoi avoimen AMK:n opinnot.
 • Kehittää ja markkinoi avoimen AMK:n toimintaa.
 • Hoitaa avoimen AMK:n hallinnolliset ja opiskelija-asiat.
 • tekee yhteistyötä ja tiedottaa koulutusaloja

3.8  Vastuuyliopettaja

 • Vastaa ylempien ammattikorkeakouluopiskelijoiden ohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

3.9  KamIT

 • Myöntää käyttäjätunnukset ja sähköpostiosoitteet.
 • Perehdyttää uudet opiskelijat tietojärjestelmien käyttöön.
 • Tiedottaa tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä asioista.
 • Auttaa tietojärjestelmien käyttöön liittyvissä ongelmissa HelpDesk -palvelun kautta.

3.10 Kirjasto- ja tietopalvelut

 • Järjestää tiedonhankinnan opetusta opintojen eri vaiheessa.

 3.11 Kuraattori

Tekee opiskelijalähtöistä opiskelukyvyn ylläpitävää yksilötyötä tarjoamalla henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja tukea sekä apua erilaisissa opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan työtehtävien ulkopuolelle menevissä asioissa ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa muden tarvittavien palveluiden käyttöön.

Kuraattoriin voi opiskelija ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa aihealueissa:

 • opiskelu- ja oman elämän arjenhallintaan liittyvät asiat
 • opiskelumotivaatio
 • stressin hallinta
 • opintojen etenemisen haasteet
 • harrastukset

Kuraattorin työtehtäviin kuuluu myös:

 • Kamkin opiskeluhyvinvointityöryhmien koordinointi
 • Opiskelijoille suunnatut opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelukykyä tukevien koulutusten järjestäminen osaamisalueilla / koulutuksissa
 • Opiskelijoille suunnatun opiskelukykyä tukevien ryhmätoiminnan järjestäminen
 • Sidosryhmäyhteistyö paikallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa

 3.12 Terveydenhoitaja/opiskelijaterveydenhuolto

 • Järjestää uusien opiskelijoiden terveystarkastukset.
 • Tarjoaa terveydenhoitajan palveluja kaikille opiskelijaryhmille.

3.13 Oppilaitospastori

 • Tarjoaa keskusteluapua elämän eri tilanteissa.

 Työryhmät

Kajaanin ammattikorkeakoulussa toimii erilaisia ohjaukseen liittyviä työryhmiä, joista seuraavassa lyhyt kuvaus tärkeimmistä.

Ohjauksen tiimi

 • Kehittää ja ideoi KAMKin ohjaustoimintoja.
 • Päivittää ohjaussuunnitelman ja alakohtaiset vuosikellot.
 • Huolehtii ohjaus- ja tuutorointikoulutusten järjestämisestä henkilökunnalle.

Alumnitiimi

 • Pitää yhteyttä alumnirekisteriin ilmoittautuneisiin opiskelijoihin.
 • Järjestää alumnitapaamisia ja muita verkostoitumistapahtumia. 

Oppimisen kehittämisen työryhmät

 • Käsittelee opetuksen järjestämiseen liittyvää palautetta ja tuo kehittämisehdotuksia opetuksen järjestelyihin lukukausittain tai alakohtaisesti sovitun käytännön mukaan.

Hyvinvointityöryhmät

 • Seuraa opiskelijaryhmien opintojen edistymistä ja hyvinvointia.
 • Suunnittelee opiskelun ongelmiin liittyvät tukitoimet.

 eMentorit

eMentoreiksi voidaan kouluttaa YAMK-opiskelijoita sekä KAMK:n alumneja. Heidän tehtävänään on tukea ja ohjata perustutkinto-opiskelijoita näiden opintopolun eri vaiheissa. Koska mentoroinnissa on kyse vuorovaikutteisuudesta, myös eMentorit itse kehittyvät mentorointiprosessin aikana. eMentoroinnissa käsiteltävät asiat nousevat kuitenkin eAktorin eli perustutkinto-opiskelijan tarpeista. eMentorointi voi olla pari-, ryhmä- tai vertaismentorointia sekä myös ammattikorkeakoulujen rajat ylittävää ristiinmentorointia. Mentorointi voi tapahtua niin lähitapaamisissa kuin erilaisin digitaalisin välinein.