Ohjaustoimintaa voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta ja oppilaitoksen ohjaussuunnitelmaa laatiessa on hyvä varmistaa, että kaikki näkökulmat tulevat huomioiduksi. Ohjauksen mahdollisia tarkastelukulmia ovat:

  1. opintoaika: ajallinen eteneminen eli opintopolku
  2. ohjauksen sisällöt: kasvun ja kehityksen ohjaus, opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus ja ammatillisen suuntautumisen ohjaus
  3. ohjauksen muoto: ohjaus, neuvonta, tiedotus tai henkilökohtainen, pienryhmä ja luokkaohjaus sekä ohjauksen oheistoiminnot
  4. ohjauksen työnjako

Korkea-asteen ohjauksen lähtökohdaksi on perusteltua ottaa koko opintopolku, jonka eri vaiheissa opiskelijalla on erilaisia yksilöllisesti vaihtelevia ohjaukseen liittyviä tarpeita. Opintopolkumallissa periaatteena on tarjota riittävästi ohjauspalveluita, jotka ajoittuva sopivasti opintojen eri vaiheisiin eli ennen opintoja, opintojen alkuvaiheessa, opintojen etenemisvaiheessa, opintojen päättövaiheessa ja siirryttäessä työelämään.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa ohjausta tarkastellaan opintopolkuun ja holistiseen, opiskelijakeskeiseen ohjausmalliin perustuen. Holistisen ohjausmallin mukaan keskiössä on opiskelija ja hänen ohjaustarpeensa. Kokonaisvaltaisessa holistisessa ohjausmallissa opiskelijan ohjaustarpeet jäsennetään kolmeen ohjauksen tehtäväalueeseen eli

  1. opiskelun ohjaukseen,
  2.  uravalinnan ohjaukseen ja
  3. persoonallisen kasvun tukemiseen.

Holistisessa ohjausmallissa ohjauksen toimijoita tarkastellaan kolmella eri tasolla.

Ensimmäisellä tasolla on opiskelijan kanssa lähimmässä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa oleva henkilökunta. Kajaanin ammattikorkeakoulussa tähän kuuluvat kullekin ryhmälle nimetyt opettajatuutorit, mutta myös kaikki opettajat/valmentajat. Heillä on avainrooli mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisevässä tunnistamisessa, koska kohtaavat opiskelijan jokapäiväisessä arjessa. Ensimmäiselle ohjaustasolle voidaan sijoittaa myös opiskelijatuutorit, joiden antama vertaisohjaus nähdään tärkeänä osana ohjauksen kokonaisuutta.

Toinen ohjaustaso koostuu opetukseen kytkeytyvistä toimijoista, joilla on erityisiä ohjaukseen liittyviä tehtäviä ja erityisosaamista. Kajaanin ammattikorkeakoulussa tähän kuuluvat harjoittelukoordinaattori, KV-koordinaattori, opinnäytetyön koordinaattori, opinto-ohjaaja sekä koulutusjohtaja.

Kolmas ohjaustaso muodostuu selkeästi erikoistuneista ohjaajista, jotka eivät ole välittömästi opetustyössä mukana. Kajaanin ammattikorkeakoulussa tähän lukeutuvat kuraattori- ja opintopsykologipalvelut, opintotoimisto, hakijapalvelut, KV-toimisto, tietohallinto, ura- ja rekrytointipalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut sekä avoimen AMK:n toimisto.  Kolmannelle tasolle kuuluviin ohjaajiin luetaan myös koulun ulkopuoliset toimijat, kuten työvoimahallinto, opiskelijaterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut, seurakunnan oppilaitostyö jne.

Holistinen ohjausmalli korostaa eri ohjaustahojen välistä yhteistyötä ja ohjauksen osa-alueiden limittäisyyttä. Huomiota pitää kiinnittää myös ohjattavien yksilöllisten tarpeiden moninaisuuteen heterogeenisissä opiskelijaryhmissä.