Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta ohjaa ammattikorkeakoululaki ja asetus. KAMK:in ohjaustoiminnan lähtökohdat ja tavoitteet ovat johdettavissa toiminta-ajatuksesta, visiosta, arvolähtökodista, strategioista, pedagogisesta toimintamallista ja laatupolitiikasta. KAMK:n keskeisiksi kriittisiksi menestystekijöiksi on nostettu vetovoima, opetuksen laatu ja läpäisy sekä työllistyminen. Strategian mukaan läpäisyä kehitetään edelleen ottamalla käyttöön tiimissä, projekteissa oppimiseen perustuva toimintamalli.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa oppiminen kiinnitetään ilmiöpohjaisuuteen, kokonaisvaltaisiin, todellisiin työelämälähtöisiin ilmiöihin. Tietoja, taitoja ja asenteita opitaan erilaisissa ja myös moniammatillisissa tiimeissä. Oppimisen taustalla on sosiokonstruktivistinen oppimisnäkemys, jossa yksilö osallistuu tietoperustaansa rakentamiseen yhdessä muiden kanssa. Aktiivinen osallistuminen ja vastuun jakaminen tiimissä ovat ensisijaisia sekä opettajilla/valmentajilla että opiskelijoilla. (Auno ym. 2018 Pedagoginen toimintamalli –älyllä ja ilolla osaajaksi.)

Kajaanin ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan johtaminen kuuluu koulutustoiminnan kehittämisestä vastaavalle alan koulutusjohtajalle. Käytännön kehittämistyötä tekee ohjauksen tiimi, jonka tehtävänä tiimisopimuksen mukaan on kehittää ja tukea opiskelijan kokonaisvaltaista ohjausta Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja levittää ohjaukseen liittyviä hyviä käytänteitä ammattikorkeakoulun sisällä (Kuvio 1). Opettaja/valmentaja toimii opettajatuutorina. Kehittämistyön lähtökohtana ovat ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tuottamat tiedot.

Kuvio 1