Ohjaustoiminnan tavoitteita on hyvä tarkastella sekä korkeakoulujärjestelmän että opiskelijan näkökulmasta. Koulun näkökulmasta ohjaukselta edellytetään tuloksia, joita mitataan mm. opintojen kestolla, suoritettujen tutkintojen määrällä tai työllistymisenä. Tällöin ohjauksessa korostuu opiskelun tehostuminen, lyhentäminen tai keskeyttämisten vähentäminen. Opiskelijan näkökulmasta tavoitteissa tarkastellaan opiskelun tavoitteellisuutta, opiskelijan kehittymistä oman alansa osaajaksi ja asiantuntijaksi sekä opiskelijan henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Molempien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan hyvin organisoitu ohjausjärjestelmä, jossa ohjaukseen liittyvät toimintatavat, työnjako, resurssit ja hallinto ovat selkeästi esitetty niin, että opiskelijan on helppo tietää mitä palveluja on tarjolla, mistä palveluja saa ja kuka palveluista vastaa.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelija nähdään aktiivisena toimijana, joka ont mukana toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja päätöksenteossa. Toisaalta opiskelija nähdään myös asiakkaana, jolle tarjotaan laadukasta opetusta ja ohjausta. Laadunvarmistusjärjestelmän mukaan opintojen ohjauksen tavoitteena on huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi tietoa ammattikorkeakoulun ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalveluista sekä toimijoista, ja että hän osaa hyödyntää erilaisia opiskelijapalveluja ja tukitoimintoja. Lisäksi laatukäsikirjassa kuvaillaan yleisellä tasolla koko KAMK:n toiminnan tavoitteita, jotka voidaan yhtä lailla ymmärtää myös ohjaustoiminnan tavoitteiksi.

KAMK:n toiminnan tavoitteena on

  • tehdä oikeita asioita määrittelemällä mitä tehdään ja miksi
  • tehdä asiat oikein määrittelemällä miten, milloin ja kuka tekee
  • huolehtia siitä, että jokainen tekee oikeita asioita oikein
  • mitata ja arvioida toimintaa
  • kehittää toimintaa tulosten perusteella