Opintojen ohjauksen tärkeys korkea-asteen koulutuksessa on ymmärretty Suomessa, vaikka ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ja – asetuksessa (1129/2014) ohjaustoimintaa käsitellään vain vähän. Lain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on ”antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea yksilön ammatillista kasvua. Lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.  Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista”.

Tehtäviä täyttäessään ammattikorkeakouluissa tarvitaan ohjauksellista osaamista. Ohjaus käsitteenä voidaan kuitenkin ymmärtää eri tavoin. Tämän vuoksi tarvitaan yhteistä sopimusta siitä, mitä ohjauksella tarkoitetaan ja miten ohjaus kokonaisuutena järjestetään.

Tässä ohjauksen toimintamallissa esitetään, miten ohjaus Kajaanin ammattikorkeakoulussa ymmärretään ja miten se käytännössä järjestetään. Toimintamallin tavoitteena on helpottaa kaikkia koulun henkilöstöryhmiä tunnistamaan oma roolinsa opintojen ohjaustoiminnassa sekä auttaa myös opiskelijaa hahmottamaan ohjauspalvelujen kokonaisuus.